REZY TEKNOLOJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ(https://tamly.co/)


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Rezy Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi (“Tamly’’) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.


1. Veri Sorumlusunun Kimliği


Tamly, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Tamly aşağıda yazılı iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.


Adres: Kazımdirik Mahallesi, Ankara Caddesi Yanyolu, 58A, Folkart Time, Daire: 101, 35100, Bornova/İzmir


E-Posta: support@tamly.co


Telefon: 0506 306 07 08 0553 880 06 76


2. Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları


https://tamly.co/ internet sitesini ziyaret eden;


Web Sitesi Ziyaretçilerimiz (müşteriler, potansiyel müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler)


3. İşlenen Kişisel Veriler


Tamly tarafından Üyeler hakkında işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:


İşlem Güvenliği İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, IP Adresi Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Cihaz Bilgisi, Tarayıcı Bilgileri, Zaman Dilimi


Lokasyon Ülke/Konum Bilgisi


Pazarlama Verisi Çerez Kayıtları (Cookies)


4. Kişisel Veri İşleme Amaçları


Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından aşağıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.


İşlem Güvenliği: Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/ Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

(https://tamly.co/ internet sitesi üzerinde bilgi güvenliği ve operasyon süreçlerinin takibi ve gerektiğinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşların talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme ve sunma amaçlarıyla)


LokasyonBilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

(https://tamly.co/ internet sitesi üzerinde bilgi güvenliği ve operasyon süreçlerinin takibi, mobil uygulama kullanıcı ve üyelerinin hangi lokasyondan giriş yaptıklarının tespit ve kaydının tutulması ve gerektiğinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşların talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme ve sunma amaçlarıyla amaçlarıyla)


Pazarlama Verisi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

(WEB sitesinin doğru bir biçimde çalışmasını sağlamak, WEB sitesinde gezinmek ve WEB sitesinin içeriğinden fayda sağlanması, kişiselleştirilmiş bir ziyaretçi deneyimi sağlamak amaçlarıyla)


5. Aktarılan Kişisel Veriler ve Alıcı Grupları


3. maddede yer verilen ve işlenen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen rıza alınmasına yer olmayan durumlar kapsamında ve 5. maddede yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla; talep edilmesi halinde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsam ve sınırında olmak üzere talep eden resmi makam/kurum ve kuruluşlar ile ve Kanun’un 5.maddesinde yer alan açık rıza alınması şartı ile ziyaretçilerin site 3 üzerindeki davranışlarının gözlemlenmesi amacıyla üçüncü taraf çerez hizmeti sağlayıcılarla paylaşılabilecektir.


6. Kişisel Veri Toplama Yöntemi


Tarafınıza ait kişisel veriler, Kanun’a uygun olarak aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.


1: (https://app.tamly.co/) internet sitesini kullanımınız sırasında tarafımıza ilettiğiniz kişisel veri niteliğini haiz bilgiler ile.


2: Tarayıcınızdan çerez (cookies) ayarlarını değiştirmediğiniz sürece çerezler ile,


3: Kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi, belge ve doküman aracılığı ile.


7. Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi


Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile elektronik yollarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde (kişisel verilerin işlenme şartlarında) belirtilen;


  •   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,


  •   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması


  •   Açık Rıza


hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


8. İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız


Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Tamly’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:


a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme


c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,


e. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Tamly’e iletmeniz durumunda Tamly, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Tamly tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca (“Kurul”) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Tamly’e iletebilirsiniz. Bu çerçevede Tamly’e Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, https://app.tamly.co/adresinde bir örneği bulunan veri sorumlusuna başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi;


  •   Kazımdirik Mahallesi, Ankara Caddesi Yanyolu, 58A, Folkart Time, Daire: 101, 35100, Bornova/İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletilebilir,


  •   Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,


  •   E-posta adresinizin Tamly bünyesinde kayıtlı olması halinde support@tamly.co adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.